Thông báo : v/v Họp khoa KTXD tháng 6/2019


THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 6/2019


- Thời gian: 10h00 thứ Tư, ngày 12/6/2019

- Địa điểm: Vp. Khoa KTXD

- Thành phần: Toàn thể CBGV

ĐN,11/6/2019       TL.BCN Khoa

Thông tin tương tự
Trang 1 / 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối