Chương trình Đào tạo Đại học


Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng

Civil Engineering Technology
Mã ngành 7510103

--------------------------------------------------------------
Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường

Transportation Technology
Mã ngành 7510104

--------------------------------------------------------------
Chuyên ngành Xây dựng Hạ tầng Đô thị

Urban Engineering Technology
Mã ngành 7580210

--------------------------------------------------------------
Chuyên ngành Kiến trúc

Architecture Engineering Technology
Mã ngành 7510101