Thông báo họp khoa tháng 3/2023


THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 3/2023


- Thời gian: 8h30 thứ Ba ngày 21/3/2023

- Địa điểm : Văn phòng khoa Khoa KTXD

- Thành phần: Toàn thể CBGV

Trân trọng!

ĐN, 17/3/2023                                                        TL.BCN Khoa

Thông tin tương tự
Trang 1 / 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối