Sứ mệnh - Tầm nhìn


Sứ mệnh
Khoa Kỹ thuật Xây dựng là Khoa đào tạo đa cấp - đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực xây dựng - kiến trúc, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Tự tin, năng động, thực tiễn và sáng tạo là tiêu chuẩn chất lượng của sinh viên tốt nghiệp tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.
Su menh.jpg
Tầm nhìn
Chiến lược phát triển Khoa Kỹ thuật Xây dựng theo định hướng ứng dụng, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên về lĩnh vực xây dựng - kiến trúc. Đào tạo ra các kỹ sư thực hành công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.
Trang 1 / 0 Sau Cuối