Lịch Sử Phát Triển


lich-su-phat-trien.jpg
Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp là chuyên ngành đầu tiên được đào tạo tại Trường vào năm 1996 - năm đầu tiên Trường Cao đẳng Công nghệ chính thức tổ chức tuyển sinh và đào tạo. Khi đó ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp thuộc sự quản lý của Khoa cơ khí, Trường Cao đẳng Công Nghệ
Khoa Kỹ thuật Xây dựng chính thức được thành lập vào ngày 5 tháng 3 năm 2002 theo quyết định số 247/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Đà Nẵng với nhiệm vụ đào tạo 2 chuyên ngành là Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp và Xây dựng Cầu đường.Trong giai đoạn mới thành lập, các chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên chủ yếu nhờ sự giúp đỡ của các Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp và Khoa Xây dựng Cầu đường thuộc Trường Đại học Bách khoa.
Qua 13 năm xây dựng và phát triển (2002-2015), Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã có những bước phát triển mạnh mẽ về quy mô đào tạo, đội ngũ Cán bộ giảng dạy, hệ thống các xưởng TN-TH, cơ sở vật chất, … đáp ứng được các yêu cầu và nhiệm vụ chính trị được giao.
Lãnh đạo của Khoa qua các thời kỳ:
1. Nhiệm kỳ 2002 - 2005: 
Trưởng khoa: GVC. ThS. Phan Văn Hùng
2. Nhiệm kỳ 2005 - 2010: 
* Giai đoạn 2005 – 2007:
- Trưởng khoa: GVC. ThS. Phan Văn Hùng
- Phó trưởng khoa: GV. ThS. Bạch Quốc Sĩ (từ năm 2007)
* Giai đoạn 2007 –  2010:
- Trưởng khoa: GV. ThS.Huỳnh Minh Sơn
- Phó trưởng khoa: GV. ThS. Bạch Quốc Sĩ
3. Nhiệm kỳ 2010 - 2015: 
* Giai đoạn 2010 – 2012:
- Trưởng khoa: GVC. TS. Huỳnh Minh Sơn
- Phó trưởng khoa: GV. ThS.Phan Tiến Vinh
* Giai đoạn 2012 – 2015:
- Phó trưởng khoa phụ trách: GV. ThS. Phan Tiến Vinh
- Phó trưởng khoa: GV. ThS. Nguyễn Phú Hoàng (từ năm 2014)
- Phó trưởng khoa: GV. TS. Bạch Quốc Sĩ (từ năm 2014)
4. Nhiệm kỳ 2015 - 2017:
- Trưởng khoa: GV. ThS. Phan Tiến Vinh
- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Phú Hoàng
- Phó trưởng khoa: TS. Bạch Quốc Sĩ ( 2015 - 2016)
5. Nhiệm kỳ 2017 - 2022:
- Phó trưởng khoa phụ trách: GVC. TS. Phan Tiến Vinh
- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Phú Hoàng
6. Nhiệm kỳ 2023 - nay:
- Trưởng khoa: GVC. TS. Phan Tiến Vinh
- Phó trưởng khoa: ThS. Ngô Thanh Vinh
Trang 1 / 0 Sau Cuối