Ban Chủ nhiệm khoa Kỹ thuật Xây dựng


STT

Ảnh

Họ tên

Thông tin cá nhân

 

 

 

 

1

 

T T Vinh.jpg

 

 

Phan Tiến Vinh

 

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Trưởng khoa

Di động: 0905091905

Email: ptvinh@ute.udn.vn

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/phantienvinh

 

 

 

 

2

T Hoàng.jpg

 

 

Nguyễn Phú Hoàng


Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên, Phó trưởng khoa

Di động: 0917981598

Email: nphoang@ute.udn.vn

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nphoangTrang 1 / 0 Sau Cuối