Thông báo V/v Thành lập và kêu gọi tài trợ cho Học bổng Cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng – CED Alumni”


TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

48 Cao Thắng, Hải Châu,  Đà Nẵng


    Tel : 02363-519690


Thân ái gửi:  - Các anh chị cựu SV-HS Khoa Kỹ thuật Xây dựng – CĐCN

Nhằm khuyến khích, động viên các em sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng có thành tích trong học tập rèn luyện, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Khoa Kỹ thuật Xây dựng thông báo thành lập “Học bổng cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng – CED Alumni”:
1. Tên học bổng: “Học bổng Cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng – CED Alumni
2. Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng có thành tích trong học tập, rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn.
3. Nguồn tài trợ cho học bổng: Tài trợ từ Cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng hoặc các nguồn khác do Cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng vận động được.
4. Cách thức xét học bổng: Khoa Kỹ thuật Xây dựng phối hợp cùng cá nhân hoặc tập thể có tài trợ để xét và trao học bổng.
Đồng thời, Khoa Kỹ thuật Xây dựng kêu gọi anh chị em Cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng, bằng tình cảm và tâm huyết của mình, tài trợ hoặc vận động tài trợ cho Học bổng. 
Kính chúc các anh chị và các bạn Cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng – CĐCN – ĐHĐN mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Đăng ký tài trợ, cấp phát học bổng xin liên lạc theo địa chỉ:
- Khoa Kỹ thuật Xây dựng, 48 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng
- Điện thoại: 02363. 519690, 0905091905
- Email: khoaktxd@dct.udn.vn; ptvinh@dc.udn.vn
Trân trọng cảm ơn!
TM. KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 TRƯỞNG KHOA

(đã ký)


ThS. Phan Tiến Vinh


Thông tin tương tự