Học bổng toàn phần Cao đẳng Công nghệ "THỬ THÁCH DCT "


HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
"THỬ THÁCH CĐCN"
"DCT CHALLENGER SCHOLARSHIP"
I. Mục đích
Học bổng "Thử thách CĐCN" nhằm động viên khuyến khích sinh viên nỗ lực học tập, phát triển đam mê nghề nghiệp, vì sự tiến bộ của bản thân và góp phần xây dựng uy tín của học hiệu Cao đẳng Công nghệ.
II. Giá trị của học bổng
Sinh viên được xét cấp học bổng toàn phần sẽ được nhận 15 triệu đồng trong học kỳ được xét, cùng với các chế độ ưu tiên khác.
Sẽ có tối đa 20 suất học bổng toàn phần được trao mỗi học kỳ.
III. Đối tượng nhận học bổng
Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường Cao đẳng Công nghệ.
IV. Tiêu chí xét học bổng
1.     Có kết quả học tập xếp loại giỏi trở lên trong học kỳ được xét.
2.     Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động ngoại khóa - thể hiện vai trò gương mẫu và sức lan tỏa trong học tập - rèn luyện.
3.     Ưu tiên cho thành viên nhóm SRT - "Nhóm Học tập - Nghiên cứu"
4.     Số tín chỉ đăng ký ở mức trên trung bình (18 tín chỉ/ học kỳ) - tất cả các học phần nhận được điểm A,B hoặc C.
V. Hồ sơ xin xét cấp học bổng:
-         Phiếu đăng ký dự tuyển học bổng có giới thiệu của GVCN và 2 Giảng viên trực tiếp giảng dạy.
-         Bảng điểm kết quả học tập - rèn luyện theo học kỳ.
-         Các văn bản minh chứng kết quả tham gia các hoạt động ngoại khóa.
VI. Qui trình xét học bổng
+        Phòng CTHSSV thông báo thời điểm và nhận hồ sơ xét học bổng mỗi học kỳ
+        Hội đồng xét học bổng sẽ họp xét sơ bộ và công bố danh sách ứng viên để lấy ý kiến của tập thể lớp và GV trực tiếp giảng dạy sinh viên.
+        Xét duyệt sau khi thu thập các ý kiến phản hồi.
+        Công bố kết quả và tổ chức trao học bổng.
- Nguồn dct.udn.vn - 
Thông tin tương tự
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7 Sau Cuối