Thông báo họp khoa tháng 5/2019


THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 5/2019


- Thời gian: 9h30 thứ Ba, ngày 7/5/2019

- Địa điểm: Vp. Khoa KTXD

- Thành phần: Toàn thể CBGV

ĐN,6/5/2019       TL.BCN Khoa

Thông tin tương tự
Trang 1 / 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối