Thông báo họp khoa tháng 2/2023 ( lần 2)


THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 02/2023 (lần 2)


- Thời gian: 9h30 thứ Sáu ngày 17/02/2023

- Địa điểm : Văn phòng khoa Khoa KTXD

- Thành phần: Toàn thể CBGV

Trân trọng!

ĐN, 15/02/2023                                                        TL.BCN Khoa

Thông tin tương tự
Trang 1 / 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối