Thông báo họp khoa tháng 12/2021


THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 12/2021


- Thời gian: 9h00 thứ Tư, ngày 08/12/2021

- Thành phần: Toàn thể CBGV

- Hình thức: Họp online trên MS Teams

   Đà Nẵng, ngày 06/12/2021           TL. BCN Khoa

Thông tin tương tự
Trang 1 / 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối