Thông báo họp khoa tháng 01/2022


THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 01/2022


- Thời gian: 15h00 thứ Ba, ngày 04/01/2022

- Thành phần: Toàn thể CBGV

- Hình thức: Họp online trên MS Teams

   Đà Nẵng, ngày 03/01/2022           TL. BCN Khoa

Thông tin tương tự
Trang 1 / 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối