Thông báo họp khoa KTXD tháng 4/2018


THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 4/2018


- Thời gian: 9h30 thứ Ba, ngày 03/4/2018

- Địa điểm: Vp. Khoa

- Thành phần: Toàn thể CBGV

ĐN,02/4/2018        TL.BCN Khoa

Thông tin tương tự
Trang 1 / 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối