Thông báo họp khoa KTXD tháng 11/2019


THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 9/2019


- Thời gian: 9h00 thứ Năm, ngày 07/11/2019

- Địa điểm: Vp. Khoa KTXD

- Thành phần: Toàn thể CBGV

ĐN,05/11/2019                                                    TL.BCN Khoa

Thông tin tương tự
Trang 1 / 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối