Thông báo: Họp khoa tháng 01 năm 2020


THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 1/2020


- Thời gian: 9h30 thứ Ba, ngày 07/01/2020

- Địa điểm: Vp. Khoa KTXD

- Thành phần: Toàn thể CBGV

ĐN,06/01/2020                                                    TL.BCN Khoa

Thông tin tương tự
Trang 1 / 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối