BỘ MÔN KIẾN TRÚC


STT

Ảnh

Họ tên

Thông tin cá nhân

 

 

 

 

1


tien vinh.jpg

 

 

 


Phan Tiến Vinh


Học vị: Thạc sĩ  (Nghiên cứu sinh)

Chức vụ: Giảng viên, Trưởng khoa,Trưởng bộ môn

Di động: 0905091905

Email: ptvinh@dct.udn.vn

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/phantienvinh

 

 

 

 

2


kimanh(3x4).jpg

 

 

 

  

Lê Thị Kim Anh

 

 Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giáo viên

Di động: 0912652667

Email: kimanhcdcn@yahoo.com

Lý lịch khoa học:

 

 

 

 

3


Phuong.jpg

 

 

 

  

Võ Thị Vỹ Phương

  

Học vị: Kiến trúc sư ( Cao học tại Pháp)

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0983860911

Email: vyphuongvo911@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vothiviphuong

 

 

 

 

4


le_thanh_hoa.jpg


 

  

 

Lê Thanh Hòa

 

 Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0973766007

Email: letharch123@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/lethanhhoa

 

 

 

 

5


Tien.jpg

 

 

 

  

Trần Vũ Tiến

 

 Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0905085195

Email: tranvutien.kts@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tranvutien

 

 

 

 

6


Duc.jpg


 

 

  

Đinh Nam Đức

 

 Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0979881511

Email: dinhnamduc@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dinhnamduc

 

 

 

 

7


luu_thien_huong.jpg


 

 

  

Lưu Thiên Hương

 

 Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0935207930

Email: luuthienhuong.kts@gmail.com

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/lthuong

 

 

 

 

8


tram.jpg


 

 

  

Nguyễn Thị Bích Trâm

 

 Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Văn thư khoa

Di động: 0969100026

Email: bichtram.cdcn@gmail.com