Thông báo họp khoa tháng 01/2019


THÔNG BÁO HỌP KHOA THÁNG 01/2019


- Thời gian: 09h00 thứ Sáu, ngày 18/01/2019

- Địa điểm: Vp. Khoa

- Thành phần: Toàn thể CBGV

ĐN,17/01/2019        TL.BCN Khoa

Thông tin tương tự
Trang 1 / 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối